لنز های MA60AC (Three piece) به صورت سه تکه می باشند. پایه های لنز از جنس PMMA بوده و با توجه به خاصیت ارتجاعی خود، در مواردی مانند چشم های کودکان که با افزایش سن سایز کپسول افزایش می یابد، این پایه ها باز شده و لنز را در وسط کپسول نگه می دارد mannligapotek.com. علاوه بر این در پارگی کپسول نیز از لنز MA60AC استفاده می شود. پاور هایی که به وسیله این لنز پوشش داده می شود از منفی ۵ تا مثبت ۳۰ می باشد. قطر لنز ۱۳ میلیمتر و قطر اپتیک ۶ میلیمتر بوده و A-CONSTANT پیشنهادی کمپانی برای لنز های با پاور بیش از ۵، ۱۱۸.۴ و برای پاور های منفی ۵ تا مثبت ۵، ۱۱۸.۹ می باشد.