این دستگاه که اساس آن تکنولوژی Placido Rings می باشد، با تاباندن حلقه های نورانی به چشم ، وثبت بازتاب آن ها از سطح قرنیه نقشه پستی بلندی های سطح قرنیه را با دقت بالا به دست می دهد.
این نقشه های توپوگرافی جهت بررسی سطح قرنیه به کار می روند و گزارش هایی از قبیل Keratometry,Fourier,Zernike,Corneal Asphericity,Refractive map, keratokonus indices,... را ارائه می دهد.
به علاوه از این نقشه ها برای انجام عمل رفرکتیو با لیزر بر اساس نقشه قرنیه هر بیمار (Topography Guided Treatments) به صورت اختصاصی استفاده می شود. در ضمن این دستگاه قادر است با ثبت تصاویر چشم قبل از عمل رفرکتیو، به عنوان تصویر مرجع میزان چرخش در زمان عمل را نشان داده و اصلاح نماید.