دستگاه آنالایزر با فن آوری دقیق Tscherning اعوجاج کل مسیر بینایی را بر اساس نقشه های Zernike تا رده ۶ محاسبه
می نماید.

این فن آوری دقیق از ایجاد نتایج غیر واقع جلوگیری می نماید vermox koupit.

با اتصال این دستگاه به لیزراگزایمر Wavelight از طریق شبکه، امکان اصلاح عیب انکساری هر بیمار بر اساس نقشه انحصاری اعواج چشم همان فرد امکان پذیر می باشد.