بخشنامه اداره تجهیزات پزشکی پیرامون نگهداری پیشگیرانه دستگاه ها
 
پیرو بخشنامه اخیر اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در خصوص رعایت چک لیست نگهداری پیشگیرانه دستگاه ها، جهت دریافت دستور العمل فوق مربوط به دستگاه های کمپانی آلکان، با بخش آموزش شرکت صوفیاطب تماس حاصل فرمایید.

تاریخ:  24 دی ماه 96